เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

   กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครอบคลุมโครงการก่อสร้าง รวมถึงงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือมากกว่า จึงเป็นที่มาของการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร เนื่องจากเส้นทางสำคัญในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

   แนวเส้นทางที่ทำการออกแบบเริ่มจากอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (กม.150+000 ถึง กม.187+000)  ระยะทางรวม 37 กิโลเมตร ซึ่งบางช่วงผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และชั้นที่ 2 จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (พ.ศ.2555 )

   ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และเอื้อประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่โครงการและผู้ใช้เส้นทางมากที่สุด

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th