เกี่ยวกับโครงการ

ขอบเขตของการศึกษา

 1. ขอบเขตของการศึกษาของโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร  ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ  ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยแสดงความเชื่อมโยงของขอบเขตงาน และมีรายละเอียดดังนี้

           1)   งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมและการจราจร  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ประกอบการออกแบบทางวิศวกรรมให้ได้มาตรฐานทางหลวง ประกอบด้วย งานสำรวจพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการ งานสำรวจสภาพภูมิประเทศในแนวเส้นทางโครงการและจัดทำหมุดหลักฐาน งานสำรวจและวิเคราะห์ด้านการจราจร รวมถึงการสำรวจตรวจสอบดินและวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง และการสำรวจสภาพของชั้นดินฐานราก สำหรับงานออกแบบรายละเอียดโครงการและวางแผนงานก่อสร้าง

         2)   งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) การคัดเลือกและออกแบบรายละเอียดรูปแบบการขยายช่องจราจร ตามมาตรฐานงานทางที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ อาทิ งานออกแบบถนน ทางแยกระดับพื้น งานออกแบบโครงสร้างสะพาน โครงสร้างทางแยกต่างระดับ อาคารระบายน้ำและโครงสร้างอื่น ๆ พร้อมทั้งศึกษาด้านเทคนิควิธีการก่อสร้างและแผนการก่อสร้าง เพื่อนำไปคำนวณปริมาณงานและประเมินราคาค่าก่อสร้าง

          3)   งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงาน 2 ส่วน คือ

                    3.1)  งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 
  เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของรูปแบบการขยายช่องจราจรในแต่ละทางเลือก เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการขยายช่องจราจรของแนวเส้นทางโครงการ และนำปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (EIA) พร้อมทั้งนำไปใช้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมในการคัดเลือกรูปแบบการขยายช่องจราจรที่เหมาะสมของโครงการ

                3.2)    งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียดของรูปแบบการขยายช่องจราจรที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการออกแบบ เพื่อทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ รวมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

             4)   งานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โครงการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่าน และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษาโครงการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ได้แก่ เว็บไซต์โครงการ เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เอกสารประกอบการประชุม วีดิทัศน์ และบอร์ดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูล และติดตามความก้าวหน้าของโครงการศึกษาได้อย่างสะดวก

              5)   งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี) สำรวจทรัพย์สินและข้อมูลเพื่อการเวนคืนขั้นเริ่มต้นที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โดยสำรวจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นทั้งหมดที่อยู่ในแนวเขตทาง จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืน กำหนดตำแหน่งที่จะใช้ในการวางหมุดอ้างอิงหลักเขตที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th