การตรวจสอบข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม

 

สภาพภูมิประเทศและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวเส้นทางโครงการ

 

จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสำรวจภาคสนามตามแนวเส้นทางโครงการพบว่าบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการมีข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

 

  • สภาพภูมิประเทศ แนวเส้นทางโครงการผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและภูเขา  2 ช่วง คือ ในช่วงกม.155+000 – กม.162+000 (บริเวณเขาน้ำอ้อม) และในช่วง กม. 175+000-กม.183+000 (บริเวณเขาพังเหย) ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาทางหลวงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและส่วนใหญ่ยังคงสภาพเป็นพื้นที่ป่า  ในการออกแบบจะต้องพิจารณาความมั่นคงของลาดคันทาง รัศมีความโค้งและความลาดชันที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง รวมทั้งจะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

  • พื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แนวทางหลวงโครงการตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง (กม.175+135-กม.182+900  ระยะทาง 7.765 กิโลเมตร)  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก (กม.150+000 (จุดเริ่มต้นโครงการ)–กม.160+615 ระยะทาง 10.615 กิโลเมตร)  และป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก (กม.181+000-กม.187+000 (จุดสิ้นสุดโครงการ)  ระยะทาง 6  กิโลเมตร) (รูปที่ 4)  ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้กำหนดตามกฎหมายให้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า จึงมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นทางหลวง

 

  • พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่สำคัญ ทางหลวงโครงการตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ (กม.179+600-กม.182+500 ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตามกฎหมายได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง จึงมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นทางหลวง

     

สภาพเส้นทางช่วงผ่านอุทยานแห่งชาติไทรทองและพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 เอ

 

  • พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึงบริเวณซึ่งมีผู้ที่อ่อนไหวต่อการรบกวนวิถีชีวิต ก่อความรำคาญ หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการพัฒนาโครงการ ได้แก่  ชุมชน สถานศึกษาศาสนสถาน และสถานพยาบาล  จากการตรวจสอบพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการในรัศมี 500 เมตร พบพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 

             -   ชุมชน จำนวน 13 แห่ง  ได้แก่  หมู่  5 บ้านซับตะแบก  หมู่ 14 บ้านซับผุด  และหมู่  7 บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  หมู่ 4 บ้านวังใหญ่  หมู่ 5 บ้านหนองตะเคียน  หมู่ 10 บ้านหินดาด   หมู่ 9 บ้านเนินทราย  หมู่ 1 บ้านนาระยะ  หมู่ 7 บ้านนาทุ่งใหญ่  และหมู่  8 บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล  หมู่ 3 บ้านเจาทอง  ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  หมู่  8 บ้านซับมงคล  และหมู่  10  บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 

              -   โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนบ้านซับตะแบก  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  และโรงเรียนซับมงคลวิทยา

 

              -   วัด จำนวน 7 แห่ง  ได้แก่ วัดซับตะแบก วัดซับผุด วัดวังใหญ่คีรีเขต วัดเลิศบุรีคงคาราม วัดห้วยหินฝน วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม และวัดเทพสุวรรณนภาราม

 

              -   สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลภักดีชุมพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมงคล

 

 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th