การเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   การเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยเข้าพบหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นในพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการมีโครงการในพื้นที่ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น และรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล ข้อจำกัดของการใช้พื้นที่ โดยได้ดำเนินการในช่วงเริ่มต้นโครงการก่อนการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ

   บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินกิจกรรมการเข้าพบหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2259 และวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง นายอำเภอวิเชียรบุรี นายอำเภอเทพสถิต ปลัดอำเภอภักดีชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th