การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)

   โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์–ชัยภูมิ ได้มีจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาษาคม พ.ศ.2559 ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (จังหวัดชัยภูมิ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโสอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในการประชุม และกลุ่มที่ 2 (จังหวัดเพชรบูรณ์) เวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตและแนวทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการในพื้นที่ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุข สื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ กลุ่มที่ 1 (จังหวัดชัยภูมิ) 

บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ กลุ่มที่ 2 (จังหวัดเพชรบูรณ์) 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th