การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) :

          หลังจากกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการได้แล้ว จะนำทางเลือกดังกล่าวมาทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของในแต่ละรูปแบบการพัฒนาโครงการ ครอบคลุมองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยมีองค์ประกอบย่อย 37 ปัจจัย ตามแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (ปรับปรุงครั้งที่ 4, กันยายน 2553) 

          จากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสามารถสรุปปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาใช้พิจารณาในการศึกษาเปรียบเทียบคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม ได้แก่

  • ผลกระทบต่อภูมิสัณฐาน/ทรัพยากรดิน จะพิจารณาจากปริมาณงานตัดดิน/หิน และงานถมดิน ในแต่ละรูปแบบทางเลือก ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐานและการชะล้างพังทลายของดิน
  • ผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน/การระบายน้ำ จะพิจารณาจากผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน/การระบายน้ำ ของการก่อสร้างขยายเส้นทางในแต่ละรูปแบบทางเลือก
  • ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน จะพิจารณาจากผลกระทบของมลภาวะทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ของการก่อสร้างขยายเส้นทางในแต่ละรูปแบบทางเลือกที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียง
  • ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้/สัตว์ป่า เนื่องจากแนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดังนั้นจะพิจารณาผลกระทบต่อการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ของการก่อสร้างขยายเส้นทางในแต่ละรูปแบบทางเลือก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
  • ผลกระทบต่อพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ จะพิจารณาจากผลกระทบต่อการรบกวนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ของการก่อสร้างขยายเส้นทางในแต่ละรูปแบบทางเลือก
  • ผลกระทบต่อสาธารณูปโภค จะพิจารณาจากผลกระทบต่อการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในแต่ละรูปแบบทางเลือก
  • ผลกระทบต่ออุบัติเหตุและความปลอดภัย/ผู้ใช้ทาง จะพิจารณาจากรูปแบบการก่อสร้างขยายเส้นทางในแต่ละทางเลือกที่จะส่งผลกระทบในด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง 
  • ผลกระทบต่อสุนทรียภาพ จะพิจารณาจากผลกระทบของรูปแบบถนนแต่ละทางเลือกที่มีต่อทัศนียภาพในปัจจุบันและความกลมกลืนกับทัศนียภาพ

         โดยการกำหนดปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีเหมาะสม จะคัดเลือกจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของผลกระทบได้อย่างชัดเจน และหลังจากสรุปปัจจัยที่มีความสำคัญและกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ  ที่ปรึกษาจะจัดเตรียมข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดร่วมกับการศึกษาด้านวิศวกรรมและจราจรขนส่ง ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนต่อไป  สำหรับการคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญเพื่อนำไปศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th