การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

   กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการสำรวจ และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาทางหลวง โครงการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการะดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางโครงการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th