การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)

   จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ ร่วมกับการตรวจสอบภาคสนามเบื้องต้น พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ และมีชุมชนกระจายตัวอยู่ตามแนวเส้นทางเป็นระยะ  โดยมีพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการศึกษาโครงการ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ พื้นที่ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานพยาบาล สรุปได้ดังนี้

  • พื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง
  • พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ
  • พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2
  • พื้นอ่อนไหวประเภทชุมชน จำนวน 13 แห่ง ได้แก่  หมู่  5 บ้านซับตะแบก  หมู่ 14 บ้านซับผุด  และหมู่  7 บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  หมู่ 4 บ้านวังใหญ่  หมู่ 5 บ้านหนองตะเคียน  หมู่ 10 บ้านหินดาด   หมู่ 9 บ้านเนินทราย  หมู่ 1 บ้านนาระยะ  หมู่ 7 บ้านนาทุ่งใหญ่  และหมู่  8 บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล  หมู่ 3 บ้านเจาทอง  ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  หมู่  8 บ้านซับมงคล  และหมู่  10  บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
  • พื้นที่อ่อนไหวประเภทสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับตะแบก โรงเรียนบ้านเจาเหนือ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา และโรงเรียนซับมงคลวิทยา
  • พื้นที่อ่อนไหวประเภทศาสนสถาน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดซับตะแบก วัดซับผุด วัดวังใหญ่คีรีเขต    วัดเลิศบุรีคงคาราม วัดห้วยหินฝน วัดเขาบังเหยชุมพลสีมาราม และวัดเทพสุวรรณนภาราม
  • พื้นที่อ่อนไหวประเภทสถานพยาบาล  จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมงคล และโรงพยาบาลภักดีชุมพล

 

 

   จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่มีขนาดและความสำคัญในระดับปานกลางขึ้นไป ซึ่งจะนำไปศึกษาต่อในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) มีจำนวน 18 ปัจจัย ซึ่งจะนำไปศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป

 

 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th