ผลการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

ผลการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

จากการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มที่ 1 (ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโ่ป่งนก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มที่ 2 (ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล ) เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มที่ 3 (ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดห้วยหินฝน วัดห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และกลุ่มที่ 4 (ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี) เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาทางหลวงโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทางเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการต่อไป โดยประชุมทั้งสิ้น 180 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางโครงการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่สนใจในโครงการ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th