สรุปผลการประชุมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

สรุปผลการประชุมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2)

      กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จัดการประชุม นำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการขยายช่องจราจรของทางหลวงโครงการที่เหมาะสม ตลอดจนความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาศึกษาการออกแบบทางหลวงโครงการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ/สถาบันการศึกษาในระดับจังหวัด ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ศึกษา/ศาสนสถานในพื้นที่ศึกษา/สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจในโครงการ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 134 คน 

สามารถดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

Copyright : 2016 hw225phetchabun-chaiyaphum.com
บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By Cw.in.th